ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIER CONTENT BV


1. Algemeen

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang
tussen Atelier Content en de klant. Zij maken integraal deel uit van de
overeenkomst tussen Atelier Content en de klant, behoudens schriftelijk en
uitdrukkelijk andersluidend beding, en strekken partijen tot wet. Met de
bestelling op de website, de ondertekening van de bestelbon of de
voorbehoudloze ontvangst van de factuur verklaart de klant zich akkoord met de
toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden, die primeren op de eventuele
voorwaarden van de klant.

2. Offerte en bestelling

De prijsoffertes opgemaakt door Atelier Content zijn maximaal
30 dagen geldig. Na aanvaarding door Atelier Content van de bestelling van de
klant, beschikt de klant over een bijkomende termijn van 7 dagen om eventuele
aanpassingen te doen onderworpen aan het oordeel van Atelier Content. Na deze
termijn is de bestelling definitief. Indien om welke reden ook de klant de
bestelling annuleert, is een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale
gefactureerde som verschuldigd door de klant. Atelier Content verbindt er zich
toe in de mate van het mogelijke de levering te laten gebeuren conform het
bestelde.

Zij behoudt zich evenwel het recht toe na bestelling
eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de goederen, zonder dat zij gehouden
is de klant hiervan op de hoogte te stellen. Er is veel tijd en energie
gespendeerd in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die
verkocht worden op de website. Atelier Content doen zijn uiterste best om de
kleur zo waarheidsgetrouw weer te geven. Mocht er zich ondanks de voorzorgen
toch een fout bevinden op de website of een afwijking in de kleuren, dan kan
Atelier Content voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld. Atelier
Content behoudt zich het recht toe de overeenkomst te beëindigen ingeval van
staking, overmacht, lock-out edm., die haar in de onmogelijkheid brengt de
bestelling uit te voeren, zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd
worden. Dit geldt eveneens ingeval van wijziging in de juridische toestand van
de klant, zoals staat van faillissement, kennelijk onvermogen of staking van
betaling van of door de klant.

3. Levering

De door Atelier Content meegedeelde leveringstermijnen zijn
indicatief, en binden Atelier Content niet. Atelier Content draagt geen
verantwoordelijkheid aangaande schade die voortvloeit uit het niet naleven van
de leveringstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Leveringen worden
uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de goederen. Elk geval van
overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out,
onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of
materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom
elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van de fabrikant of
leveranciers teweegbrengt waardoor Atelier Content niet kan beschikken over de
bestelde goederen, zonder dat deze gevallen limitatief, geven Atelier Content
het recht de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten
of te annuleren, zonder gehouden te zijn aan één of andere schadevergoeding. De
bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling geschiedt op
risico van de klant. De levering wordt gedaan op de zetel van de klant, tenzij
anders gestipuleerd op de bestelbon. De goederen worden vervoerd op risico van
de klant. De levering impliceert nimmer de overgang van de welkdanig
intellectueel eigendomsrecht welke rust op de geleverde goederen.

4. Betaling

De facturen van Atelier Content zijn betaalbaar op de
vervaldag vermeld, tenzij anders vermeld. Alle belastingen, taksen en/of
heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op geleverde goederen of
het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen
die na de totstandkoming van het contract zouden worden ingevoerd zijn
integraal ten laste van de klant. Atelier Content is gerechtigd een voorschot
te vragen bij bestelling of voorafgaandelijk aan de levering. Indien het
voorschot dat bedongen werd bij bestelling, niet voldaan is, behoudt Atelier
Content zich het recht voor de levering op te schorten tot voldoening van het
bedongen voorschot. Atelier Content is in voorkomend geval tevens gerechtigd de
verkoop te ontbinden in het nadeel van de klant, waarbij een forfaitaire schadevergoeding
van 30% van de totale gefactureerde som wordt aangerekend. Bij niet-betaling
van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsinterest verschuldigd van 12% op het
openstaand saldo. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15%
van de totale som, onverminderd het recht van Atelier Content om een hogere
vergoeding te vorderen indien de werkelijke geleden schade hoger is. Bij
niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet
vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt Atelier Content zich het recht
voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Onkosten verbonden
aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, worden de
koper afzonderlijk aangerekend. Het openstaande saldo wordt onmiddellijk
opeisbaar. Atelier Content behoudt zich het recht voor de goederen te
factureren volgens de gedane leveringen, zelfs wanneer deze gedeeltelijk zijn.

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden
overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al
hetgeen als tegenprestatie van de door Atelier Content geleverde of te leveren
goederen aan Atelier Content verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen
prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot na betaling van
de volledige verkoopprijs, inclusief intresten en schadebeding is het de klant
verboden de koopwaar te vervreemden, te verpanden of op enigerlei wijze te
bezwaren.

6. Garanties en aansprakelijkheid

Atelier Content streeft ernaar de goederen te leveren in de
omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals bepaald in de bestelbon. De klant
dient de goederen in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op
te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en
veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant moet direct bij
de levering van goederen een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke
verificatieplicht heeft onder meer betrekking op hoeveelheid, conformiteit van
de levering, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de
klant onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waarvan hij geacht wordt
deze zaken te aanvaarden als overeengekomen. De klant verliest het recht zich
op de non-conformiteit of het gebrek van de zaken te beroepen, indien hij
Atelier Content niet binnen de 14 dagen nadat hij deze non-conformiteit of dit
gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aangetekend en met de vermelding
van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon, op de hoogte brengt, met
een nauwkeurige identificatie van de zaken en/of diensten en een gedetailleerde
opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. Terugzendingen kunnen pas
geschieden na voorafgaandelijke toestemming van Atelier Content. Alle
terugzendingen door de klant moeten op zijn kosten vrachtvrij en in goede staat
worden gedaan. Atelier Content zal het kwestige goed kosteloos omruilen dan wel
naar eigen keuze terugbetalen als dit in de originele verpakking wordt
teruggestuurd, in onberispelijke staat. Enige andere garanties worden
uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Exoneratie

Voor zover Atelier Content bij de uitvoering van zijn
verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van
derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.
Atelier Content zal enkel aansprakelijk zijn in geval van zware fout of opzet
waarbij de omvang van de te vergoeden directe en indirecte schade ten allen
tijde beperkt blijft tot 90% van het netto bedrag van de factuur.

8. Privacy

Atelier Content zal de klantgegevens slechts gebruiken voor
de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die middels de bestelling wordt
afgesloten. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden door Atelier Content om
vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen,
dit enkel indien de klant daar bij haar inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt
door inschrijving voor de nieuwsbrief. De gegevens worden niet doorgegeven,
verhuurd of verkocht aan derden. Atelier Content respecteert de Belgische wet
van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de
verwerking van de persoonlijke gegevens.

9. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is enkel het Belgisch recht van
toepassing. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan, minstens
uitgevoerd, op de zetel van Atelier Content. De toepassing van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen vallen onder de
bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel
Oudenaarde, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Oudenaarde, Rechtbank van Koophandel Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.