ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIER CONTENT BV

1. ONDERWERP EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Onderstaande algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen de vennootschap Atelier Content BV, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse - Zénobe Grammeestraat 56, ingeschreven bij de KBO, onder het nummer: 0567.961.922 (hierna "Atelier Content" of "Wij"), en de koper (hierna de "Klant" of "U") op de websites www.ateliercontent.com en www.momentsbycontent.com (hierna de "Website") .

1.2 Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het bepalen van de voorwaarden van de online verkoop van producten die door Atelier Content op de Website op de markt worden gebracht (de "Product(en)");

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Producten (de "Bestelling(en)").


2. AANVAARDING, GELDIGHEID EN DUUR VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Het sluiten van een overeenkomst met Atelier Content impliceert de aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden en de Klant wordt geacht akkoord te gaan met de exclusieve toepasselijkheid ervan. De toepasselijkheid van enig ander document wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Online aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden gebeurt door het verplicht aanvinken van een vakje bij het afronden van de Bestelling op de Website.

2.3 U kunt de tekst van onze Algemene Voorwaarden ook te allen tijde vanaf de Website raadplegen, downloaden en afdrukken.

2.4 De huidige Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01/07/2022. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw Bestelling zijn de voorwaarden die van kracht waren op de dag van uw Bestelling.

2.5 Atelier Content behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen. De geldende algemene voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de dag van het gebruik door de klant van de website en/of het plaatsen van de bestelling.


3. EEN BESTELLING PLAATSEN OP DE WEBSITE

Wettelijke capaciteit

3.1 De Klant verklaart meerderjarig te zijn (minstens 18 jaar oud) en/of toestemming te hebben van een ouder of voogd om een ​​Bestelling op de Website te plaatsen. De Klant verklaart tevens (i) volledig gerechtigd te zijn om de betreffende betaalmiddelen te gebruiken en (ii) dat deze betaalmiddelen toegang verschaffen tot voldoende financiële middelen om de kosten die voortvloeien uit de aankoop van de Producten te dekken. De Klant is financieel verantwoordelijk voor elke geplaatste Bestelling, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, met inbegrip van minderjarigen.

Bestelproces

3.2 U kunt een of meer bestellingen plaatsen op de website voor alle producten die beschikbaar zijn op de website en op basis van de beschikbaarheid van de relevante producten in onze voorraad.

3.3 U mag alle Producten die u hebt gekozen tijdens dezelfde open aankoopsessie in uw winkelwagen houden. 2

3.4 Voordat de bestelling wordt voltooid, krijgt u een overzicht te zien met alle details van de producten die u hebt geselecteerd (model, maat, prijs, enz...). In dit overzicht kunt u alle elementen van uw bestelling controleren en eventuele fouten corrigeren. Controleer deze samenvatting zorgvuldig om er zeker van te zijn dat alle informatie die erin staat correct is. Na bevestiging van de Bestelling kunnen deze gegevens niet meer gewijzigd worden.

3.5 De ​​Bestelling is pas van kracht na volledige betaling van de prijs, incl. BTW en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de Bestelling, op de manier die wordt uitgelegd in artikel 2 van huidige Algemene Voorwaarden.

Bevestiging van de bestelling

3.6 Zodra de Bestelling is bevestigd, ontvangt U een bevestigingsmail met alle elementen van de Bestelling, evenals de prijs inclusief btw, verzendkosten en informatie over de levering. De contactgegevens van Atelier Content zullen ook vermeld worden in de bevestigingsmail. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in geval van een klacht.


4. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

Prijs

4.1 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten.

4.2 De toepasselijke prijzen zijn die vermeld op de Website op het moment van bevestiging van de Bestelling.

Betalingsvoorwaarden

4.3 De door de Klant te betalen prijs stemt overeen met de prijs vermeld op het overzicht dat de Klant kon inzien voorafgaand aan de bevestiging van de Bestelling.

4.4 De geautoriseerde betalingswijzen zijn als volgt:

- Krediet-/debetkaarten (Visa, MasterCard, ...)

- Bancontact

of

- iDeal

Waarbij alle informatie behorende bij de betreffende betaalmethoden verstrekt dient te worden.


5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Levering

5.1 Atelier Content vertrouwt de levering van haar Producten toe aan meerdere transportbedrijven. De tarieven kunnen per transportbedrijf verschillen. Wij vragen u dan ook om hun websites te raadplegen voor meer informatie hieromtrent. Desalniettemin zal het exacte bedrag van de verzendkosten aan U worden meegedeeld na voltooiing van Uw bestelling.

Levertijden

5.2 De aangegeven levertijden gelden vanaf de ontvangst door de Klant van de bevestigingsmail en onder voorbehoud van de ontvangstbevestiging van de betreffende betaling.

5.3 Atelier Content verbindt er zich in principe toe om alle redelijke en mogelijke inspanningen te leveren om de bestelde Producten binnen een redelijke termijn bij U thuis te bezorgen.

5.4 Wanneer het bestelde Product gereed is voor verzending, stuurt Atelier Content de Klant een bevestigingsmail van de verzending van de Bestelling. Er wordt een individueel trackingnummer naar de klant verzonden zodat deze de bestelling kan volgen.


6. ONTVANGST VAN DE BESTELLING

6.1 Bij ontvangst van de Bestelling moet de Klant de conformiteit van de ontvangen Producten controleren. Elke afwijking met betrekking tot de levering (beschadigde verpakking, ontbrekende Producten, Producten die niet in overeenstemming zijn met de Bestelling, enz...) moet binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de Producten per e-mail worden gemeld aan retour@ateliercontent.be.

6.2 Na de verplichte melding zoals hierboven beschreven, moeten de Producten binnen 20 dagen na ontvangst worden geretourneerd, in dezelfde staat waarin ze zijn verzonden, in de originele doos en met alle geleverde toebehoren.

6.3 Mits naleving van onderstaande voorwaarden, zal Atelier Content overgaan tot terugbetaling van de Bestelling tegen de tarieven die gelden op de dag van de bestelling.


7. HERROEPINGS- EN ANNULERINGSRECHT VAN DE BESTELLING

Herroepingsrecht

7.1 Overeenkomstig artikel VI 47 e.v. van het Belgisch Economisch Wetboek, beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering van het (de) bestelde Product(en) om zijn/haar herroeping in te dienen en zo zijn/haar Bestelling te annuleren zonder de annulering te hoeven rechtvaardigen.

7.2 Een schriftelijk verzoek tot annulering moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: retour@ateliercontent.be.

7.3 Indien de bestelde Product(en) al zijn geleverd op het moment dat U besluit de Bestelling te annuleren, dient de Product(en) te worden geretourneerd aan Atelier Content in dezelfde staat waarin ze zijn verzonden, in de originele doos en met alle meegeleverde accessoires.

Gevolgen van de annulering van de Bestelling

7.4 Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en onder voorbehoud van naleving van de onderstaande voorwaarden, zal Atelier Content overgaan tot terugbetaling van het/de Product(en).


8. RETOURNEREN, TERUGBETALINGEN, RUILEN

Retour voorwaarden

8.1 Atelier Content accepteert alleen terugbetaling van het/de Product(en) op voorwaarde dat het Product/de Product(en) onbeschadigd en in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, en geschikt voor verdere commercialisering aan Atelier Content wordt/worden geretourneerd.

8.2 Indien U het (de) Product(en) niet volledig of beschadigd kunt retourneren, zal Atelier Content de waarde van het (de) niet geretourneerde of beschadigde Product(en) in mindering brengen op de terugbetaling tegen de tarieven die van toepassing waren op de dag dat de Bestelling werd geplaatst. geplaatst.

8.3 Dit is niet van toepassing als u de schade bij aflevering heeft opgemerkt. 4

Retourmodaliteiten

8.4 Raadpleeg voor meer informatie over retourmodaliteiten de pagina "retourneren en ruilen" die beschikbaar is op de Website op het volgende adres: https://www.ateliercontent.com/retrournerenenruilen.

Terugbetaling

8.5 De ​​terugbetaling, exclusief de verzendkosten, vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Bestelling is betaald, Atelier Content gaat over tot betaling zodra het/de Product(en) is/zijn ontvangen.

8.6 De Klant draagt ​​de kosten van verzending van het/de Product(en), met uitzondering van de kosten die voortvloeien uit de verzending van Producten in een van de hypothesen vermeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Uitwisselingen

8.7 Indien U een Product wilt ruilen voor een kleinere of grotere maat, stuurt Atelier Content het nieuwe Product kosteloos toe, mits op voorraad. Indien het Product niet op voorraad is, zal Atelier Content overgaan tot terugbetaling zodra het Product is ontvangen.


9. GARANTIE

9.1 Alle op de Site gekochte Producten vallen onder de wettelijke garantie die door de verkoper wordt geboden zoals bepaald door het Belgisch Economisch Wetboek. Atelier Content verbindt zich ertoe dat haar Producten voldoen aan de beschrijving op de site, aan de verwachtingen die de Klant redelijkerwijs mag hebben en aan de wettelijke bepalingen die van kracht waren op de dag dat de Bestelling werd geplaatst. Deze garantie kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de levering van het product.

9.2 Alle klachten dienen per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres: retour@ateliercontent.be.

9.3 Indien aan de voorwaarden voor het verkrijgen van voldoening onder de wettelijke garantie is voldaan, dient Atelier Content over te gaan tot herstel of vervanging van het Product, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is. Indien herstel en/of vervanging binnen een redelijke termijn en zonder grote overlast voor de Klant onmogelijk of onuitvoerbaar is, zal Atelier Content de koopovereenkomst ontbinden.


10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De geleverde Producten blijven eigendom van Atelier Content tot hun daadwerkelijke en volledige betaling, in strijd met artikel 1513 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.


11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Atelier Content is niet aansprakelijk voor gederfde winst, schade als gevolg van verlies in de ruimste zin van het woord en/of enige andere directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

11.2 Atelier Content is in geen geval aansprakelijk voor schade die niet inherent is aan het Product en/of voor niet-conceptuele gebreken die het gevolg zijn van een externe oorzaak die totaal niets met Atelier Content te maken heeft, al dan niet te wijten aan de Klant.

11.3 De Klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Producten, in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de fabrikant en/of leverancier, en voor de naleving van de geldende regelgeving, met name op het gebied van veiligheid.


12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 De aan u verleende licentie is beperkt tot toegang tot en gebruik van de website voor persoonlijk gebruik.

12.2 Alle elementen van de Website, alle inhoud of documenten die door Atelier Content worden verstrekt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

12.3 In geen geval mag de website of een deel ervan worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERRECHTEN

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, maatschappelijke zetel Oudenaarde, of de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, Rechtbank van Koophandel Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.


14. SLOTBEPALINGEN

14.1 Het feit dat Atelier Content op geen enkel moment een beroep doet op een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Atelier Content om er later een beroep op te doen.

14.2 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt die bepaling als ongeschreven beschouwd, zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen wordt aangetast, behalve als die bepaling bepalend en essentieel is.

14.3 De elektronische gegevens met betrekking tot de door Atelier Content aangeboden diensten die in de informatiesystemen van Atelier Content worden bewaard, hebben bewijskracht behoudens tegenbewijs. Deze gegevens zijn bewijs dat toelaatbaar, geldig en tegenstelbaar/beroepswaardig is tegen de Klanten, en hebben dezelfde bewijskracht als een schriftelijk, tastbaar document.