PRIVACYBELEID ATELIER CONTENT BV

  1. ALGEMENE BEGINSELS

1.1 Atelier Content BV is een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse – Zénobe Grammestraat 56, ingeschreven in het KBO onder het nummer: 0567.961.922 (hierna “Atelier Content” of “Wij”) en baat een online verkoopplatform uit via de websites www.ateliercontent.com en www.momentsbycontent.com (hierna de “Website”).

1.2 Alle persoonlijke gegevens die door Atelier Content worden verzameld (hierna de “Persoonsgegevens”) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, (“AVG”)), Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG, en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de “Privacy wet”) evenals de Wet van 13 Juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door de Wet van 10 juli 2012. 

1.3 U wordt uitgenodigd om huidig Privacybeleid zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan (hierna het “Beleid”). 

  1. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Dit Beleid legt uit hoe Atelier Content uw Persoonsgegevens gebruikt en verwerkt wanneer u de Website gebruikt en wat uw rechten zijn als gebruiker van de Website. 

2.2 Zoals gebruikt in dit Beleid, betekent de term "Persoonsgegevens" de informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie waarover Atelier Content beschikt, u direct of indirect identificeert, en heeft dezelfde betekenis als uiteengezet in de AVG. 

2.3 Het Beleid is van toepassing op alle diensten die Atelier Content via de Website aanbiedt. 

  1. GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij op verschillende manieren informatie (waaronder Persoonsgegevens) verzamelen: 

3.1.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers. Wij verzamelen gegevens die u verstrekt door het gebruik van de Website om ons en onze Partners in staat te stellen uw bestellingen uit te voeren. 

3.1.2 Gegevens verzameld via technologische hulpmiddelen. Wanneer u de Website gebruikt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen zoals het IP-adres (Internet Protocol) of het browsertype. Wij gebruiken ook cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te herkennen, zodat wij onze Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen configureren en specifieke toepassingen van onze Website correct kunnen laten werken. 

3.2 Door de Website te gebruiken of Persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid. Indien u niet instemt met of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid, maak dan geen gebruik van de Website. 

3.3 U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, door per e-mail contact op te nemen met Atelier Content op het volgende adres: info@ateliercontent.be. 

  1. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

4.1 De Persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de uitvoering en de opvolging van uw bestellingen en de bijbehorende diensten. Daarnaast worden de verzamelde Persoonsgegevens gebruikt om onze diensten te verbeteren en ons te laten weten wat uw interesses zijn met betrekking tot de functionaliteiten, de prestaties en de ondersteuning van onze diensten. 

4.2 Wij kunnen de verzamelde Persoonsgegevens zelf of via verschillende dragers gebruiken voor promotionele, commerciële of informatieve communicatie. 

4.3 Bovendien kunnen wij de verzamelde Persoonsgegevens gebruiken om studies uit te voeren ter verbetering van onze diensten. 

4.4 Wij kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken indien dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te voldoen aan een gerechtelijk bevel of bevel; of om (b) onze rechten en de rechten van de Gebruikers van de Website te beschermen en te verdedigen of (c) te voldoen aan andere wettelijke of reglementaire vereisten. Atelier Content zal redelijke inspanningen leveren om u hiervan op de hoogte te stellen alvorens dit te doen, tenzij Atelier Content hiertoe wettelijk wordt beperkt. 

4.5 Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan onze leveranciers van beheers- en factureringssoftware, te weten Shopify Inc. en aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc., Shopify (USA) Inc. en Shopify International Limited (hierna gezamenlijk aangeduid als "Shopify"), om de op onze Website aangeboden dienst(en) uit te voeren.

4.6 Tenzij anders bepaald in deze sectie, verbinden wij ons ertoe uw Persoonsgegevens niet aan derden over te dragen zonder uw toestemming.

  1. RECHT VAN VERZET 

5.1 U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, met name van commerciële aard. Dit recht kan worden uitgeoefend door een mail te sturen naar Atelier Content: info@ateliercontent.be.

5.2 Om u uit te schrijven van onze nieuwsbrieven kunt u klikken op de link "uitschrijven" onderaan al onze nieuwsbrieven. De afmeldingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen als u hiervan  een bevestigingsbericht ontvangt.  Indien u het bevestigingsbericht niet ontvangt, kunt u het recht van verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van het Beleid.

  1. RECHT OP TOEGANG, AANPASSING, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING 

6.1 U heeft het recht op toegang, aanpassing, verwijdering en beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG. 

6.2 Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar Atelier Content: info@ateliercontent.be.

6.3 Alvorens op een verzoek te antwoorden, kunnen wij u verzoeken zich te identificeren.

  1. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID 

7.1 U hebt ook het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan Atelier Content hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om die gegevens zonder belemmering van Atelier Content aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

  1. COOKIES

8.1 Een cookie is een stukje data dat door onze browser op uw apparaat wordt opgeslagen en dat informatie over u bevat. Het doel van de cookies is om het gebruik van de Website te verbeteren. Cookies kunnen worden gebruikt om de toepassing te personaliseren volgens uw voorkeuren. Cookies maken ook de analyse van het gebruik van de toepassing mogelijk. 

8.2 Atelier Content informeert u over de soorten cookies die op de Website worden gebruikt: 

Essentiële cookies worden gebruikt om een goed communicatieniveau te garanderen en zijn bedoeld om de navigatie te vergemakkelijken.

Functionele cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze Website te vergemakkelijken en om uw ervaring als gebruiker te verbeteren, rekening houdend met uw voorkeuren (bijvoorbeeld door uw taalkeuze of uw identificatiegegevens te bewaren of door uw winkelwagentje te bewaren).

Analytische cookies verzamelen statistische gegevens om de inhoud van de site te evalueren en te verbeteren (Google Analytics). 

Sessiecookies worden gebruikt om uw gebruik van de website te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u op te slaan (leveringsgegevens, facturering, voorkeur voor de taal van de site of andere voorkeuren die nodig zijn om de gevraagde dienst te leveren).

8.3 Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet nodig voor de installatie van cookies die als enig doel hebben de elektronische communicatie te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van online diensten op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies). 

8.4 Voor andere cookies wordt uw toestemming of uw weigering gegeven via de instellingen van uw browser of via de configuratie van andere technische middelen die via de toepassing worden behandeld en die ons in staat stellen uw navigatie met de toepassing te beheren.

8.5. U kunt de installatie van cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures in uw browseropties te volgen: 

- Als u Internet Explorer gebruikt, klik hier 

- Als u Mozilla Firefox gebruikt, klik hier 

- Als u Google Chrome gebruikt, klikt u hier 

- Als u Safari gebruikt, klikt u hier 

8.6 Wij informeren u dat het uitschakelen van cookies nadelig kan zijn voor een optimale navigatie en voor de functionaliteiten van de Website. 

8.7 U kunt de geaccepteerde cookies altijd verwijderen. Indien u cookies wenst te verwijderen, worden ook de parameters en de voorkeuren die door de betreffende cookies worden aangestuurd, verwijderd.

  1. BEWARING VAN UW GEGEVENS 

Atelier Content kan uw persoonsgegevens bewaren voor een duur die niet langer is dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens worden verzameld, met name om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden. Daartoe zal Atelier Content uw persoonsgegevens verwijderen nadat u zich heeft uitgeschreven. 

  1. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN 

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens in strijd is met de AVG.

Voor België 

De Belgische toezichthoudende autoriteit is :

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commission de la protection de la vie privée 

Drukpersstraat 35 Rue de la Presse

1000 Brussel / 1000 Bruxelles 

Tel. : +32 (0)2 274 48 00 

Fax : +32 (0)2 274 48 35 

E-mail : contact@apd-gba.be  

Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.