VEELGESTELDE VRAGEN

Binnen welke tijd kan ik mijn bestelling terugsturen?


U kunt uw bestelling binnen 14 dagen na verzending terugsturen, hierna is dit helaas niet mogelijk (tenzij het probleem onder de garantie valt).
Hoe kan ik mijn bestelling terugsturen?


Wij geven uw geld terug of ruilen uw product wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Stuur een e-mail naar retour@ateliercontent.be met vermelding van uw aangekochte artikelen (naam en code van het product) en een korte uitleg van de reden van retourzending. Het verzoek moet binnen 14 dagen na de verzenddatum worden ingediend. De artikelen worden in dezelfde toestand teruggestuurd als waarin ze zijn verzonden, in de oorspronkelijke doos en met alle meegeleverde accessoires. Bezorg de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op uw kosten terug aan Atelier Content, Brabantdam 56, 9000 Gent. De goederen dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) of met een te traceren (bij voorkeur verzekerde) verzending van Bpost te worden terugbezorgd. De verzendingskosten en de verzendingsrisico's zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het bedrag (exclusief verzendkosten) terug op uw rekening. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Krijg ik mijn geld terug als ik een product terugstuur?


Natuurlijk krijgt u uw geld terug, wanneer u uw product terugstuurt en voldoet aan de eisen. Indien de producten niet aan de eisen voldoen voor terugzendingen, zullen de producten teruggestuurd worden naar de klant (waarbij de verzendkosten ook voor de klant zijn). Weet u niet zeker of uw producten (nog) voldoen aan de eisen? Stuur gerust een email naar camille@ateliercontent.be.
Hoe en binnen welke tijd krijg ik mijn geld teruggestort?


De geretourneerde producten worden door ons nagekeken na aankomst in het magazijn. Als alles in orde is en aan alle eisen voldaan is, wordt het bedrag door ons binnen 14 dagen naar u overgemaakt. Eventuele kosten (verzend- en verwerkingstarief, schade of missende onderdelen) zullen in mindering gebracht worden op het totaalbedrag.
Kleinere of grotere maat?


Als u een product wil ruilen voor een kleinere of grotere maat, sturen wij dat artikel gratis op, indien in voorraad. Als het artikel niet meer voorradig is, krijgt u uw geld terug.
Hoelang is mijn bestelling onderweg?


We weten hoe ongeduldig u kunt zijn, wanneer u moet wachten op uw bestelling. Daarom doen we ons best om de bestellingen zo snel mogelijk af te leveren. Wij streven ernaar uw bestellingen binnen de 5 werkdagen te leveren.
Hoe wordt mijn bestelling geleverd?


Alle bestellingen die geplaatst worden via de webshop van Atelier Content worden geleverd door Bpost. U ontvangt per email een verzendbevestiging nadat de bestelling vanuit ons magazijn is aangeboden bij Bpost. In deze email wordt de track&trace code vermeldt, zodat u uw bestelling kunt volgen. Het kan voorkomen dat u niet thuis bent tijdens de levering. In dat geval krijgt u een briefje van Bpost in de brievenbus. Hiermee kunt u vanaf de volgende dag uw pakje gaan ophalen bij het dichtstbijzijnde poskantoor.
Kan ik mijn bestelling wijzigen?


U kunt ons altijd mailen met het verzoek om uw bestelling te wijzigen. In enkele gevallen is dit nog mogelijk, wanneer het pakket nog niet aangeboden is bij Bpost. U kunt altijd een email sturen. Vermeld hierbij uw bestelnummer en geef aan wat er gewijzigd moet worden.
Productiefout?


Atelier Content verpakt en verzendt alle artikelen steeds met de grootste zorg. Alle artikelen worden ook zorgvuldig nagezien op eventuele productiefouten. Mocht u toch een beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering opmerken, moet dit binnen de 7 dagen na levering gemeld worden. Stuur in dit geval een mailtje naar camille@ateliercontent.be , alsook een foto van het product en een beschrijving van het desbetreffende probleem. Dan zoeken we naar een gepaste oplossing.
Zijn de schoenen chroomvrij?


De voering van onze schoenen is chroomvrij. Het bovenleder van onze schoenen is chroomarm. Voor meer informatie kan u ons alijd een maitje sturen naar camille@ateliercontent.be.
Hoe onderhoud ik mijn schoenen?


De schoenen kan u regelmatig inspuiten met een waterafstotende spray om ze te beschermen tegen regen en vuil. Om het leder te voeden mag u het inwrijven met een kleurloze lederbalsem. Vlekken verwijdert u best met een vochtige doek met eventueel wat handzeep. Gebruik geen schuurspons of andere harde voorwerpen die het leder kunnen beschadigen.
Ik twijfel over mijn schoenmaat. Welke schoenmaat kies ik het best?


Deze maattabel kan u gebruiken als richtlijn voor het kiezen van de juiste maat.
Ga met beide voeten op een stuk papier staan en teken de omtrek van uw voeten. Meet de afstand van de hiel tot het uiterste punt aan de tenen. Meet uw voeten het beste op aan het einde van de dag. Door de warmte en beweging kunnen uw voeten wat uitzetten. Vallt u tussen 2 maten in, dan adviseren wij de grotere maat te kiezen.

 
 

FAQ

How much time do I have to return my order?


You can return your order within 14 days after shipping. After this period, it is unfortunately not possible to return it (unless the problem is covered by the warranty).
How can I return my order?


We will return your money or exchange your product if the following conditions have been met: Send an email to retour@ateliercontent.be that references the products you have purchased (name and product code), with a brief explanation outlining the reason for returning the order. The request needs to be sent within 14 days after the ship date. The items need to be sent in the same condition they were delivered in. This means: in the original box and with all of the included accessories. Return the goods to Atelier Content, Brabantdam 56, 9000 Gent within 20 days after the delivery of the goods, at your expense The goods need to be returned to us by courier (DHL, FedEx, etc.) or via a traceable (preferably insured) shipment by Bpost. Any insurance costs and the shipment risk are at your own expense. After receipt of the return package, we will refund the amount (excluding shipping costs) to your account. If you have any questions, do not hesitate to contact us.
Will I get my money back when I return a product?


Of course you will get your money back when you return your product and it meets the requirements. Should the products not meet the requirements, the products will be sent back to the customer (and the customer will have to pay the shipping costs). Are you not sure whether your products (still) meet the requirements? Feel free to send an email to camille@ateliercontent.be.
How will my money be refunded and how long will this take?


The returned items will be checked by us after they arrive at the warehouse. If everything is in order and all requirements have been met, we will refund you the amount within 14 days. Any costs (shipping and processing rate, damage or missing parts) will be deducted from the total amount.
Smaller or bigger size?


If you want to exchange a product for a smaller or bigger size, we will send you this article for free, if we have it in stock. If the article is no longer available, you will receive a refund.
How long will it take for my order to arrive?


We realise you can get impatient when waiting for an order to arrive. This is why we try hard to process all of our orders as quickly as possible. We aim to deliver your orders within 5 business days.
How will my order be delivered?


All orders placed on the Atelier Content webshop will be delivered by Bpost. You will receive a shipping confirmation by email after the order has been presented to Bpost from our warehouse. This email will mention the Track& Trace code, which allows you to track your order. It can occur that you are not home when your order is being delivered. In this case, Bpost will leave a note in your mailbox. You can use this note to pick up your package the next day at the nearest post office.
Can I alter my order?


You can always email us to request a modification of your order. In a few cases this is still possible, such as when the package has not yet been presented to Bpost. You can always send us an email. Please mention your order number and let us know what changes you would like to be made.
Production error?


Atelier Content always packages and sends all of its items with the utmost care. All items will be carefully checked for any production errors. Should you still notice some type of damage and/or any qualitative shortcoming in an item or any other type of shortcoming in the delivery, this should be reported within 7 days after delivery. Please send an email to camille@ateliercontent.be should this occur, alongside a photo of the product and a description of the problem in question. We will look for a suitable solution.
Are the shoes chrome-free?


The lining of our shoes is chrome-free. The upper leather of our shoes is low in chrome. For more information, do not hesitate to send us an email at camille@ateliercontent.be.
How do I maintain my shoes?


You can spray the shoes regularly with a water repellent spray to protect them from rain and dirt. To nourish the leather you may rub it with a colourless leather balm. It is best to remove stains with a damp cloth and some hand soap if necessary. Do not use a scouring sponge or other hard objects that may damage the leather.
Which shoe size should I choose?


You can use this size chart as a guideline for choosing the right size.
Stand with both feet on a piece of paper and draw the outline of your feet. Measure the distance from the heel to the tip of the toes. Measure your feet best at the end of the day. Because of the warmth and movement your feet will swell slightly.
If you fall between 2 sizes, we advise you to choose the larger size.